CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG CỦA CPTK

Địa chỉ: Số 11A, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG CỦA CPTK
Ngày đăng: 05/04/2023 11:40 AM

Chính sách bồi thường này sẽ có giá trị pháp lý ràng buộc Khách hàng (được định nghĩa dưới đây).

I. THUẬT NGỮ

“CPTK” có nghĩa là Công ty Chuyển Phát Tiết Kiệm.

“Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Dịch vụ của CPTK.

“Bưu gửi” có nghĩa là thư, gói, kiện hàng hóa được CPTK chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp trong hệ thống bưu cục của CPTK.

“Đơn hàng” có nghĩa là yêu cầu thực hiện Dịch vụ được Khách hàng thiết lập qua Hệ thống hoặc được viết tay dưới dạng Phiếu gửi/Phiếu yêu cầu Dịch vụ có đầy đủ thông tin về Bưu gửi.

“Dịch vụ” có nghĩa là dịch vụ liên quan việc giao nhận Bưu gửi, bao gồm: chấp nhận, vận chuyển và phát Bưu gửi bằng các phương thức khác nhau từ địa điểm do Khách hàng chỉ định đến địa điểm của người nhận.

“Hệ thống” có nghĩa là phần mềm ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động hoặc website mà CPTK thiết lập cho việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, bao gồm tạo, quản lý, theo dõi tiến độ của Đơn hàng; thanh toán cước Dịch vụ; kiểm soát, đối chiếu dữ liệu về Bưu gửi và cước Dịch vụ.


II. KHAI BÁO GIÁ TRỊ HÀNG HÓA

Khai báo Giá trị Hàng hóa (“Khai báo Giá trị Hàng hóa”) được xác định theo quy định tại Mục II này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của CPTK theo quy định tại Mục III dưới đây.

Cho mục đích của Chính sách bồi thường này, Giá trị Bưu gửi sẽ được xác định là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho Khách hàng cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn”)(*), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Khách hàng tự ghi trên Đơn hàng.

(*) Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:


III. BỒI THƯỜNG BỞI CPTK

3.1. Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc, hư hỏng

CPTK sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình CPTK cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của CPTK. Trách nhiệm của CPTK chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

a. Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác:

Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường CPTK sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

b. Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa hoặc Phiếu có giá trị quy đổi:

b.1. Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc toàn bộ bưu gửi

Trường hợp Chi tiết bồi thường

Khách hàng có khai báo giá trị hàng hóa và có đầy đủ hóa đơn

Khoản tiền bồi thường CPTK sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng giá trị hàng hóa mà Khách hàng đã khai báo với CPTK. Trong trường hợp Khách hàng có đầy đủ hóa đơn và có khai báo giá trị hàng hóa, khoản tiền bồi thường sẽ không vượt quá 5.000.000 VND ( Năm triệu đồng)

Khách hàng không khai báo giá trị hàng hóa hoặc không cung cấp đủ hóa đơn

Đền bù tối đa 4 lần cước phí dịch vụ

b.2. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể được xác định như sau:

Chính sách bồi thường của GHN

(**) Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng:

Loại hư hỏng Mức bồi thường tối đa Khoản tiền bồi thường tối đa

Hàng hóa bên trong Bưu gửi còn nguyên, tuy nhiên bao bì sản phẩm/hàng hóa bị:

  • Rách, vỡ, ướt thùng, bao, hộp đựng sản phẩm
  • Rách tem niêm phong của nhà sản xuất, sản phẩm còn nguyên

5%

Khoản tiền bồi thường mất hàng x % hư hỏng

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại đến 50%

50%

Khoản tiền bồi thường mất hàng x % hư hỏng

Hàng hóa bị bể vỡ, hư hại trên  50%

100%

Khoản tiền bồi thường mất hàng x % hư hỏng

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng:

(i) CPTK sẽ bồi thường cho trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng mà không có nghĩa vụ phải truy cứu nguyên nhân của các hư hỏng đó;

(ii) Mức độ hư hỏng của Bưu gửi sẽ do CPTK có toàn quyền xác minh và quyết định; (ii) Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng trên 50% thì CPTK sẽ được quyền sở hữu hàng hóa trong Bưu gửi đó. Khách hàng cam kết sẽ, đồng ý vô điều kiện và tuân theo mọi yêu cầu của CPTK, để ký kết các tài liệu cần thiết cho mục đích chuyển quyền sở hữu đối với hàng hoá đó.

b.3. Trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

(i) Trường hợp xảy ra mất, thất lạc một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

Chính sách bồi thường của GHN

(ii) Trường hợp hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiển bồi thường được xác đinh theo công thức sau:

Chính sách bồi thường của GHN

3.2. Trường hợp chậm trễ giao phát Bưu gửi

a. Trễ toàn trình

Trong trường hợp Bưu gửi được phát cho Người Nhận trễ so với thời gian toàn trình thì CPTK sẽ không tính Cước phí Dịch vụ của Đơn hàng bị trễ đó. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, thời gian toàn trình dự kiến có thể kéo dài thêm từ 10 (mười) đến 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc Sự Kiện Bất Khả Kháng.

(***) Để tránh hiểu lầm, "Sự kiện bất khả kháng" có nghĩa là bất kỳ sự cản trở, chậm trễ hoặc ngừng hoạt động nào xảy ra do dịch bệnh, bãi công, đóng cửa, tranh chấp lao động, thiên tai, chiến tranh, bạo động trong dân chúng, hỏa hoạn hay các sự cố/ tai họa khác; những thay đổi trong chính sách của cơ quan có thẩm quyền mà vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của một Bên khiến cho Bên đó không thể thực hiện các nghĩa vụ được theo thỏa thuận.

b. Không xử lý

Trừ trường hợp do Sự kiên bất khả kháng và/hoặc do lỗi của Khách hàng, nếu CPTK giữ Bưu gửi mà không thực hiện giao phát cho Người nhận quá 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày Bưu gửi được CPTK nhận từ Khách hàng, hoặc không phát trả Bưu gửi cho Khách hàng hoặc thông báo cho Khách hàng lên nhận lại Bưu gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày giao phát không thành công, thì CPTK sẽ bồi thường đơn hàng đó theo như chính sách bồi thường mất hàng.

Quy định trên không áp dụng cho trường hợp hai bên đang có tranh chấp về Đơn hàng hoặc CPTK trả Bưu gửi nhưng Khách hàng từ chối nhận lại Bưu gửi từ 03 (ba) lần trở lên.

c. Bồi thường đối với Bưu gửi hoàn trả không thành công

Đối với Bưu gửi giao không thành công nhưng khi hoàn trả lại cho Khách hàng hoặc Người gửi không thành công mà bị thất thoát, hư hỏng: Đền bù 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng đối với Đơn hàng đó.

Hoàn trả Bưu gửi không thành công: được hiểu CPTK là đã liên hệ khách hàng, người gửi để hoàn trả hàng trong thời gian xử lý được phép nhưng không thể liên hệ được, hoặc đã liên hệ được nhưng khách hàng, người gửi không đến nhận lại hàng theo thỏa thuận hoặc thông báo của CPTK.

3.3 Các lưu ý và quy định khác về trách nhiệm bồi thường của CPTK


IV. BỒI THƯỜNG BỞI KHÁCH HÀNG

Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho CPTK và cổ đông, giám đốc, người quản lý, nhân viên, nhà thầu, tư vấn của CPTK (các “Bên được bồi thường của CPTK”) không bị ảnh hưởng và tránh khỏi bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí (bao gồm phí pháp lý), yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi CPTK và các Bên được bồi thường của CPTK, là hậu quả của hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:


V. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khách hàng thừa nhận và đồng ý CPTK sẽ được miễn trừ trách nhiệm và sẽ vô can đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của Khách hàng và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi CPTK và các Bên được bồi thường của CPTK liên quan đến Bưu gửi được gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến:

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline